Zeleni otoci na Bučijadi

Više o navedenom projektu može se pročitati na: turizmoteka.hr

Održivi i zeleni turizam te briga o okolišu na manifestacijama ili turističkim atrakcijama koje posjećuje velik broj posjetitelja sve su više u fokusu javnosti. Nužno je ostvariti sinergiju između svih dionika radi kvalitetnijeg turističkog doživljaja, ali pritom održavajući kvalitetnu brigu za lokalnu zajednicu.

Vođeni tim principima, Grad Ivanić-Grad je u suradnji s komunalnim poduzećem Ivakop, Turističkom zajednicom Ivanić-Grad i tvrtkom Piknika odlučio među prvima u Hrvatskoj postaviti više standarde u brizi za okoliš tijekom gradskih manifestacija koje okupljaju velik broj domaćeg stanovništva, ali i posjetitelja.

Na nekoliko gradskih lokacija osigurani su tijekom trajanja najpoznatije turističke manifestacije Bučijada u listopadu zeleni otoci za odvajanje otpada i biootpada čime bi se dodatno potaklo posjetitelje na odgovoran odnos prema okolišu. Važno je istaknuti da Ivakop od sredine srpnja 2020. prikuplja biootpad na području grada, čime se Ivanić-Grad svrstao među prve gradove u Hrvatskoj koji je uveo gospodarenje biootpadom. Obzirom da biootpad čini čak 40% miješanog komunalnog otpada od izuzetne je važnosti usvajanje navike odvajanja ovog resursa radi ponovne upotrebe. Poduzeće Ivakop će nastaviti brojne edukativne akcije kojima će upoznati stanovništvo o metodama održivog postupanja s otpadom, ponovne uporabe predmeta i kompostiranja.

Ovaj primjer dobre prakse suradnje turističkog sektora i komunalnog poduzeća može poslužiti i drugim lokalnim zajednicama prilikom planiranja gradskih događanja i manifestacija.