Preduvjet suživota s prirodom naša je aktivna uključenost u njeno očuvanje Odlaganjem u Reciklažna dvorišta smanjujemo ukupnu količinu otpada, potičemo razvoj kružne ekonomije i brinemo o zaštiti okoliša. Odvojeno prikupljanje biootpada Prije godinu dana započelo je odvojeno prikupljanje biootpada i od tada količine ovog otpada kontinuirano rastu. Sav prikupljeni biootpad predajemo u bioplinsko postrojenje i na taj način direktno pridonosimo kružnoj ekonomiji. Odlagalište neopasnog otpada Tarno Odlagalište ima ukupnu površinu od oko 48 500 m² te se za odlaganje otpada iz Grada Ivanić-Grada te Općina Kloštar Ivanić i Križ koristi od 1990. godine.

Ivakop d.o.o. komunalno je društvo u vlasništvu Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić.

Na području ovih triju jedinica lokalne samouprave obavlja djelatnost sakupljanja neopasnog otpada.

Uz nju, društvo obavlja i djelatnosti gospodarenja otpadom, zbrinjavanja otpada, trgovanja otpadom, sakupljanja otpada, prijevoza otpada, druge obrade otpada, računovodstvenih poslova i administrativnih djelatnosti.

Saznajte više
Naslovna

Novosti

komunalno društvo Ivakop d.o.o.

Pregled svih novosti

Sakupljene količine glomaznog otpada

za razdoblje od 2009. do 2022. po JLS u tonama

 • Ivanić-Grad
 • Kloštar Ivanić
 • Križ

Glomazni otpad

za razdoblje od 2009. do 2022. ukupno u tonama

 • Glomazni otpad

Količine odvojeno sakupljenog otpada

na zelenim otocima s Molok kontejnerima u tonama

 • Papir
 • Ambalažno staklo
 • Komunalni (miješani) otpad
 • PET
 • Tekstil
 • Ukupno

8.606

broj korisnika usluga na 31.12.2021.

 • Pravnih osoba
 • Fizičkih osoba

Sakupljene, odložene i predane količine neopasnog otpada

s područja 3 JLS za razdoblje 2011.– 2020., u tonama

 • Sakupljeno
 • Odloženo
 • Reciklirano

Sakupljene količine papirnatog i plastičnog otpada

za razdoblje od 2014. do 2021.g. s područja 3 JLS (u tonama)

 • Ivanić-Grad
 • Križ
 • Kloštar Ivanić
 • Papir
 • Plastika
 • Ukupno
Video poster

Ivakop – nabava komunalnog vozila
(KK.06.3.1.18.0028)

Izrada titlova za video materijal sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Ivakop d.o.o., Ivanić-Grad.

Naslovna
Video poster

Usvajanje navika razvrstavanja otpada
RECIKLAŽNO DVORIŠTE IVANIĆ-GRAD

Video poster

Odvojeno prikupljanje
biootpada

Video poster

KOMPOSTIRANJE
u vlastitom vrtu

Video poster

Gospodarenje otpadom na području Grada Ivanić-Grada,
Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić

Naslovna

ISO 9001

Naslovna

ISO 14001

Naslovna

Grad Ivanić-Grad

Naslovna

Općina Kloštar Ivanić

Naslovna

Općina Križ

Naslovna

Cropak 2017.

RADNO VRIJEME

Uprava:
pon. – pet. 07:00 – 15:00
subotom, nedjeljom i praznikom ne radimo

Odlagalište Tarno: tel.: 01 2899 212
Radno vrijeme
Ponedjeljak – petak: 07:00-16:00h
Subota: 07:00-15:00h

Reciklažno dvorište Tarno:
Radno vrijeme
Ponedjeljak – petak: 07:00-16:00h
Subota: 07:00-15:00h

KONTAKTI

Telefon: +385 1 2888 938
Fax: +385 1 2888 937
Služba za korisnike: +385 1 2888 936
E-mail: [email protected]

Uprava:
Savska 50, Ivanić-Grad

Odlagalište neopasnog otpada:
Tarno 13B, Ivanić-Grad

POSLOVNI PODACI

IBAN: HR0423400091100065420
OIB: 34845090946
MBS: 080227207

VLASNIŠTVO
Grad Ivanić-Grad 52,73%
Općina Križ 28,63%
Općina Kloštar Ivanić 18,64%

TEMELJNI KAPITAL: 3.222.000,00 kn

© Ivakop d.o.o. 2021.

Skip to content