NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnine

 1. Predmet prodaje je:
  k.č.br. 1867/1 z.k.ul. 3033 k.o. 312347, Ivanić-Grad, zgrada i dvor, površine 5314 m², na lokaciji Omladinska 28 u Ivanić-Gradu, vlasnički dio 1/1 Ivakop d.o.o., koja se u naravi sastoji od tri zgrade, spremišta, nadstrešnice i zemljišta.
 2. Početna cijena za nekretninu koja je predmet prodaje  određuje se u iznosu od 1.383.000,00 kn.
  U početnoj cijeni  sadržana je tržišna vrijednost nekretnine prema Procjenbenom elaboratu  koji je izradio ovlašteni stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina od 09.03.2020. godine.
 3. Kupac čija ponuda bude prihvaćena kupuje nekretninu po načelu viđeno-kupljeno i nema pravo na naknadne prigovore. Prednost pri odabiru ponude imati će ponuditelj koji uz ispunjenje uvjeta iz ovog Natječaja ponudi najvišu cijenu koja ne može biti niža od utvrđene početne cijene iz točke 2. ovog Natječaja.Ivakop d.o.o. pridržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu te nije dužan ponuditeljima obrazložiti svoju odluku o neprihvaćanju ponuda.
  U slučaju kupoprodaje porez i sve ostale troškove vezane uz kupoprodaju i prijenos nekretnine snosi kupac.
 4. Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija dužan je u roku od 8 dana računajući od dana prijema obavijesti da je odabran kao najpovoljniji ponuditelj sklopiti ugovor o kupoprodaji s rokom plaćanja pune  kupoprodajne cijene u roku od 15 dana računajući od dana sklapanja ugovora.Ukoliko najpovoljniji odabrani ponuditelj ne sklopi ugovor u zadanom roku po ovom Natječaju gubi status najpovoljnijeg ponuditelja i pravo na sklapanje ugovora, a ako ne izvrši isplatu pune  kupoprodajne cijene u roku od 15 dana računajući od dana sklapanja ugovora takav ugovor smatrati će se ništavnim, sve bez ikakvih štetnih posljedica za Ivakop d.o.o.. Kupac stupa u posjed nekretnine prvi idući dan po uplati pune kupoprodajne cijene na račun prodavatelja. Primopredaja nekretnine izvršiti će se zapisnički.
 5. Pravo sudjelovanja po ovom natječaju imaju pravne osobe koje imaju registrirano sjedište na području Republike Hrvatske i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske.Strana pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati po natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.
 6. Ponuditelji u ponudi moraju obavezno navesti:
  ime, prezime, OIB te adresu za fizičke osobe,
  naziv, OIB, te adresu sjedišta za prave osobe,
  iznos ponuđene cijene.
  Uz ponudu treba priložiti:
  presliku Izvoda iz sudskog ili obrtnog registra ne stariji od šest mjeseci (pravne osobe, obrtnici),
  BON 1 i BON 2 ne stariji od 3 mjeseca od dana zaprimanja ponude (pravne osobe),
  potvrdu nadležne Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja ponuditelja (Potvrda o stanju duga ili nepostojanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi P.U.) ne stariju od 30 dana od dana zaprimanja ponude (pravne osobe, obrtnici, fizičke osobe),
  potvrdu nadležne Porezne uprave o visini dohotka za prethodnu godinu (obrtnici),
  preslik domovnice ili osobne iskaznice (za fizičke osobe),
  dokaz o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za stjecanje prava vlasništva (za strane osobe).
 7. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 12. listopad 2020. godine do 13:00 sati. Do tog roka, bez obzira na način dostave, ponude moraju biti zaprimljene i evidentirane putem  urudžbenog zapisnika prodavatelja.Zakašnjele i nepotpune ponude te ponude bez traženih priloga neće se razmatrati.Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Ivakop d.o.o., Savska 50, 10310 Ivanić-Grad, ili preporučenom pošiljkom na adresu: IVAKOP d.o.o., Savska 50, 10310 Ivanić-GradPonude se predaju u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici s naznakom:
  „NE OTVARATI – PONUDA PO NATJEČAJU ZA PRODAJU NEKRETNINE“.
 8. Zainteresirani ponuditelji mogu razgledati nekretnine uz prethodni dogovor na telefon 01/2888-938.
 9. Svi ponuditelji biti će pisano izvješćeni o ishodu natječaja u roku od 30 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja, ili donošenja odluke o ne prihvaćanju niti jedne ponude.