FAQ

Niste pronašli odgovor
na vaše pitanje?

Javite nam se i odgovoriti ćemo Vam u najkraćem mogućem roku.


Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhu izvršavanja naših usluga (dostavu e-Računa) te optimizaciju našeg poslovanja i nisu dostupni za javnost, osim u slučaju, kada nam korisnik to izričito dozvoljava davanjem posebne suglasnosti u takvu svrhu.

RAČUNI

Nismo zaprimili račun za određeni mjesec, na koji način možemo doći do prijepisa računa?

Prijepis računa za uslugu odvoza komunalnog otpada moguće je zatražiti pozivom na broj telefona komunalnog društva Ivakop d.o.o. (01/2888 936), putem elektronske pošte na [email protected], poštom ili osobno u naplatnom odjelu komunalnog društva Ivakop d.o.o., na adresi Savska 50, Ivanić-Grad

KORIŠTENJE USLUGE ODVOZA I ZBRINJAVANJA OTPADA

Na koji se način moguće uključiti u sustav organiziranog odvoza otpada?

Korisnikom usluge organiziranog odvoza otpada može se postati prijavom i ispunjavanjem odgovarajućeg obrasca – Izjave – u naplatnoj službi komunalnog društva Ivakop d.o.o., na adresi Savska 50, Ivanić-Grad, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15 sati. Sa sobom treba ponijeti osobnu iskaznicu budućeg korisnika usluge. Isto se može obaviti i putem e-maila [email protected]
Nakon prijave korisniku će bez dodatne naknade biti dodijeljena odgovarajuća posuda za komunalni otpad koja će biti označena naljepnicom i čipom.

Obrazac za prijavu u sustav odvoza moguće je preuzeti i na našoj web stranici:
Izjava o načinu korištenja usluge

Jesu li svi dužni koristiti uslugu odvoza otpada?

Temeljem Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/2021.), Odluke o komunalnom redu Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić, te Općih uvjeta usluge sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada komunalnog društva Ivakop d.o.o., sve fizičke i pravne osobe obvezni su davati otpad na odvoz i snositi troškove gospodarenja otpadom.

Eventualno ne davanje na odvoz otpada ne oslobađa od obveze plaćanja usluge odvoza otpada.

Tko se smatra povlaštenom kategorijom korisnika?

Povlaštenom kategorijom korisnika smatraju se:

  • obveznici plaćanja iz kategorije kućanstva s najviše dva člana, pojedinačne starosti veće od 65 godina
  • obveznici plaćanja u kućanstvima s jednim članom (samačko domaćinstvo)

Fizičke osobe korisnici s područja naselja Tarno i Lepšić u cijelosti su oslobođeni plaćanja usluge odvoza otpada.

Stečeni uvjeti za jednu od gore navedenih kategorija korisnika dokazuju se uvidom u odgovarajuću dokumentaciju, osobno u naplatnoj službi komunalnog društva Ivakop d.o.o.

Na koji način i koliko često se dodjeljuju vrećice za odvojeno sakupljanje plastičnog otpada i otpadnog papira?

Vrećice koje služe za odvojeno sakupljanje papirnog otpada i otpadne plastike našim se korisnicima dodjeljuju svaka tri mjeseca, na kućnu adresu, uz račun za uslugu odvoza otpada. Tom prilikom svaki naš korisnik dobiva po 6 komada vrećica za otpadnu plastiku i 6 komada vrećica za papirni otpad. Ta je količina dovoljna za sljedeća tri mjeseca, na taj način korisnicima su osigurane po dvije vrećice mjesečno za papirni otpad i za otpadnu plastiku.

Da li je moguće, i pod kojim uvjetima, odjaviti uslugu odvoza otpada?

Uslugu odvoza otpada moguće je odjaviti u slučaju kada se predmetna nekretnina trajno ne koristi.

Trajno nekorištenje nekretnine dokazuje se Potvrdom o isključenju iz sustava opskrbe električnom energijom ili šestomjesečnim obračunom električne energije na kojem je potrošnja manja od 20 kWh.

Promjena korisnika

Obveznik plaćanja – korisnik usluge dužan je odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promjene statusa (preseljenje, smrt vlasnika i slično) pisano izvijestiti isporučitelja usluge o svakoj promjeni vlasništva

Da li je moguće unajmiti veliki kontejner zapremine 5m³, 7m³ i/ili 10m³, na koji način i kolika je cijena takve usluge?

U slučaju potrebe, fizičke i pravne osobe mogu naručiti dostavu i odvoz kontejnera većih zapremina i to jednostavnim pozivom na broj telefona 01/2888-938.

Prema dogovoru, korisniku će kontejner biti dostavljen na adresu u dogovoreno vrijeme te ga može koristiti do 3 dana bez naknade, a svaki dodatni dan će se naplatiti prema cjeniku za najam kontejnera. Cijena usluge ovisi o udaljenosti lokacije korisnika od odlagališta otpada Tarno i količini otpada koja se utvrđuje vaganjem kontejnera na odlagalištu otpada Tarno.

Detaljniji cjenik usluge može se pronaći na našoj web stranici: https://www.ivakop.hr/cjenik-usluga

ODLAGALIŠTE OTPADA TARNO

Da li je moguće i pod kojim uvjetima sam dovesti i odložiti otpad na odlagalište Tarno, te koja je cijena odlaganja?

Korisnici imaju mogućnost sami dovesti i odložiti svoj otpad na odlagalište Tarno, a cijena odlaganja ovisi o vrsti otpada koja se odlaže.

Cijena usluge odlaganja za korisnike koji sami dovoze otpad na odlagalište iznosi :

  • komunalni otpad : 450,00 kn/tona
  • otpad pogodan za stabilizaciju tijela odlagališta : 120,00 kn/tona

Na navedene cijene dodaje se PDV propisan zakonom.

VAŽNO: Na Odlagalištu otpada Tarno nije dozvoljeno odlaganje otpada nastalog izvan područja grada Ivanić-Grada, općine Križ i općine Kloštar Ivanić.

Koje vrste otpada je moguće dovesti i odložiti na odlagalištu?

Na odlagalištu otpada Tarno moguće je odložiti isključivo otpad naveden u Dozvoli za gospodarenje otpadom KLASA: UP/I-351-01/14-02/24; URBROJ: 238/1-18-02/2-20-33 postupkom D1, a sve ostale vrste otpada mogu se odložiti bez naknade na reciklažna dvorišta koja su izgrađena na području sve tri JLS (Grad Ivanić-Grad na lokaciji odlagališta Tarno, općina Križ u Poduzetničkoj zoni i u općini Kloštar Ivanić na Čemerničkoj cesti).

Radno vrijeme odlagališta otpada Tarno?

Radno vrijeme odlagališta neopasnog otpada Tarno je svakim radnim danom od 7 do 18 sati i subotom od 7 do 15 sati.

Više o radnom vremenu može se vidjeti na www.ivakop.hr.

Jesu li predviđene sankcije ili kaznene odredbe u slučaju nepridržavanja uputa o pravilnom razvrstavanju otpada, to jest u slučaju da se otpad uopće ne razvrstava?

Temeljem Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/2021.), te Odluke o komunalnom redu Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić, kao i Općim Uvjetima usluge sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada, korisnici usluge – obveznici plaćanja dužni su pri nastanku komunalnog otpada odvajati i odvojeno sakupljati papir i karton te plastičnu i limenu ambalažu u posebne vreće od PE folije sa oznakom komponente otpada koja se prikuplja.

Radnici na odvozu komunalnog otpada evidentirat će sve eventualne nepravilnosti vezane uz odlaganje korisnih sastavnica otpada koje se odvojeno odlažu.

U slučaju da nepravilnosti budu uočene korisniku će se naplatiti ugovorna kazna sukladno čl. 72. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/2021.). Iznos ugovorne kazne za pojedino postupanje korisnika usluge mora biti razmjeran troškovima uklanjanja posljedica takvog postupanja, a najviše do iznosa godišnje cijene obvezne minimalne javne usluge.

Kome je namijenjeno reciklažno dvorište?

Korisnicima usluga Ivakopa, i to isključivo fizičkim osobama, uz predočenje osobne iskaznice. Fizičke osobe koriste reciklažno dvorište koje se nalazi na području njihova mjesta prebivališta.

Tko ima pravo na besplatni odvoz glomaznog otpada?

Pravo na besplatni odvoz glomaznog otpada jednom godišnje ima naš korisnik usluge koji je u sustavu odvoza otpada.

Gdje se mogu preuzeti komposteri za kompostiranje u vrtu i kantice za biootpad za kućanstva i stanove u zgradama?

Mogu se preuzeti na adresi Ivakop d.o.o., u Savskoj 50 u Ivanić-Gradu.

Gdje se mogu predati na zbrinjavanje azbestne/salonitne ploče?

Mogu se predati na zbrinjavanje u reciklažno dvorište, u najvećoj količini od 200 kg u uzastopnih 6 mjeseci (cca 12-15 cijelih ploča standardne veličine od oko 1m²).

RADNO VRIJEME

Uprava:
pon. – pet. 07:00 – 15:00
subotom, nedjeljom i praznikom ne radimo

Odlagalište Tarno: tel.: 01 2899 212
Radno vrijeme
Ponedjeljak – petak: 07:00-16:00h
Subota: 07:00-15:00h

Reciklažno dvorište Tarno:
Radno vrijeme
Ponedjeljak – petak: 07:00-16:00h
Subota: 07:00-15:00h

KONTAKTI

Telefon: +385 1 2888 938
Fax: +385 1 2888 937
Služba za korisnike: +385 1 2888 936
E-mail: [email protected]

Uprava:
Savska 50, Ivanić-Grad

Odlagalište neopasnog otpada:
Tarno 13B, Ivanić-Grad

POSLOVNI PODACI

IBAN: HR0423400091100065420
OIB: 34845090946
MBS: 080227207

VLASNIŠTVO
Grad Ivanić-Grad 52,73%
Općina Križ 28,63%
Općina Kloštar Ivanić 18,64%

TEMELJNI KAPITAL: 3.222.000,00 kn

© Ivakop d.o.o. 2021.

Skip to content