Natječaji

NaslovnaNatječaji

27.05.2024.

Ivakop d.o.o., iz Ivanić-Grada, Savska ulica 50, raspisuje dana 27.05.2024. godine

NATJEČAJ
 za radno mjesto: Radnik na odlagalištu i rukovatelj građevinskih strojeva (1 izvršitelj)

Ivakop d.o.o., iz Ivanić-Grada, Savska ulica 50, raspisuje dana 27.05.2024. godine

NATJEČAJ
za radno mjesto: Radnik na odlagalištu i rukovatelj građevinskih strojeva (1 izvršitelj)

Uvjeti koje mora ispunjavati kandidat:

 • VKV ili KV rukovalac građevinskih strojeva
 • 1 godina radnog iskustva

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme  uz naknadnu mogućnost zasnivanja stalnog radnog odnosa

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. životopis
 2. svjedodžbu o završenoj školi
 3. potvrdu HZMO-a kao dokaz o radnom stažu

Nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjenju uvjeta potrebno je podnijeti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: IVAKOP d.o.o., Savska ulica 50, 10310 Ivanić-Grad, sa naznakom:

“Natječaj za radno mjesto: Radnik na odlagalištu i rukovatelj građevinskih strojeva – ne otvaraj”

poštom ili osobnom predajom na urudžbeni zapisnik Ivakop d.o.o., a može se dostaviti i elektroničkom poštom na adresu [email protected]

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Ivakop d.o.o. može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Uprava Društva zadržava pravo poništenja natječaja i ne odabira niti jedne pristigle prijave na natječaj.

IVAKOP d.o.o.

Arhiva natječaja

Ivakop d.o.o., iz Ivanić-Grada, Savska ulica 50, raspisuje dana 13.05.2024. godine

NATJEČAJ
za radno mjesto: Vozač (1 izvršitelj)

Uvjeti koje mora ispunjavati kandidat:

 • završena škola za vozača
 • vozačka dozvola B i C kategorije, upisan kod 95, kartica vozača za digitalni tahograf
 • 1 godina radnog iskustva
 • poželjno radno iskustvo na poslovima vozača teretnog vozila s dizalicom (kranom)

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme  uz naknadnu mogućnost zasnivanja stalnog radnog odnosa

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. životopis
 2. svjedodžbu o završenoj školi za vozača
 3. preslika vozačke dozvole
 4. potvrdu HZMO-a kao dokaz o radnom stažu

Nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjenju uvjeta potrebno je podnijeti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: IVAKOP d.o.o., Savska ulica 50, 10310 Ivanić-Grad, sa naznakom:

“Natječaj za radno mjesto: Vozač – ne otvaraj”

poštom ili osobnom predajom na urudžbeni zapisnik Ivakop d.o.o., a može se dostaviti i elektroničkom poštom na adresu [email protected]

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Ivakop d.o.o. može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Uprava Društva zadržava pravo poništenja natječaja i ne odabira niti jedne pristigle prijave na natječaj.

IVAKOP d.o.o

Ivakop d.o.o., iz Ivanić-Grada, Savska ulica 50, raspisuje dana 30.04.2024. godine

NATJEČAJ
za radno mjesto: Radnik na odlagalištu i rukovatelj građevinskih strojeva (1 izvršitelj)

Uvjeti koje mora ispunjavati kandidat:

VKV ili KV rukovalac građevinskih strojeva
1 godina radnog iskustva

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme  uz naknadnu mogućnost zasnivanja stalnog radnog odnosa

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. životopis
 2. svjedodžbu o završenoj školi
 3. potvrdu HZMO-a kao dokaz o radnom stažu

Nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjenju uvjeta potrebno je podnijeti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: IVAKOP d.o.o., Savska ulica 50, 10310 Ivanić-Grad, sa naznakom:

“Natječaj za radno mjesto: Radnik na odlagalištu i rukovatelj građevinskih strojeva – ne otvaraj”

poštom ili osobnom predajom na urudžbeni zapisnik Ivakop d.o.o., a može se dostaviti i elektroničkom poštom na adresu [email protected]

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Ivakop d.o.o. može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Uprava Društva zadržava pravo poništenja natječaja i ne odabira niti jedne pristigle prijave na natječaj.

IVAKOP d.o.o.

IVAKOP d.o.o., Savska 50, Ivanić-Grad
DIREKTORICA DRUŠTVA
Ur.broj: 201/2024.
Ivanić-Grad, 16.02.2024.

Temeljem članka 24. st. 1. i 38. Društvenog ugovora o usklađenju sa ZTD-a i ZKG-a (pročišćeni tekst od 22.04.2014.) direktorica Društva Sanja Radošević, dipl.oec., dana 16.02.2024. raspisuje:

NATJEČAJ
za zakup poslovnog prostora u Ivanić-Gradu, Savska 50

Zakupodavac
Ivakop d.o.o., Ivanić-Grad, Savska 50, OIB 34845090946, tel: 01/2888-938, fax: 01/2888-937, e-mail: [email protected]

Predmet zakupa

Predmet zakupa je prostor u vlasništvu Ivakop d.o.o., Ivanić-Grad, Savska 50 koji se nalazi u upravnoj zgradi na adresi Savska 50, Ivanić-Grad, a koji se sastoji od:

poslovni prostor u prizemlju desno, dva ureda (ukupne površine 41m2) s korištenjem zajedničkog  WC-a
ured u dvorišnom prostoru (ukupne površine 52m2) s korištenjem WC-a

Zakupnina

Početna cijena za zakup poslovnog prostora određuje se u iznosu od  8,00 EUR-a + PDV po m2, odnosno 10,00 EUR-a s uračunatim PDV-om po m2  mjesečno i to:

za poslovni prostor u prizemlju desno ukupne površine 41 m2 početna cijena iznosi 328 EUR + PDV
za ured u dvorišnom prostoru ukupne površine 52 m2 početna cijena iznosi 416 EUR + PDV

Cijena je utvrđena  temeljem trenutnog kretanja cijena najma poslovnih prostora na tržištu.

U cijenu najma uračunato je korištenje zajedničke kuhinje, WC-a i sale za sastanke.

U cijenu najma nisu uračunati režijski troškovi (struja, plin, voda, komunalna naknada) te će se isti plaćati sukladno ugovoru o zakupu.

Vrijeme trajanja zakupa

Poslovni prostor se daje u zakup na neodređeno vrijeme, s time da ga je svaka strana ovlaštena raskinuti u svakome trenutku bez navođenja posebnih razloga dostavom pisanog otkaza ugovora o zakupu. Otkazni rok je 30 dana.

Rok za dostavu ponuda

Javni natječaj provodi se u krugovima, a sve do potpunog zakupljivanja poslovnog prostora.

Prve predane ponude ili one poslane poštom na objavljeni javni natječaj moraju stići u sjedište zakupodavca Savska 50, Ivanić-Grad zaključno do ponedjeljka 26.02.2024. godine u 10:00 sati.

Zatvorene i zapečaćene omotnice s ponudom (za jedan ili oba prostora) mogu se predati neposredno na adresi Ivakop d.o.o., Savska 50, Ivanić-Grad, svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati ili poštom preporučeno na adresu Ivakop d.o.o., Savska 50, 10310 Ivanić-Grad u zatvorenoj omotnici s naznakom „ZA NATJEČAJ – POSLOVNI PROSTOR – NE OTVARATI“.

Za poslovni prostor koji nije izdan u zakup, a predmet je ovog natječaja ponude se mogu dostavljati svakog četvrtka u mjesecu do 10:00 sati.

Ukoliko je četvrtak u mjesecu neradni dan, ponude se mogu dostaviti prvog idućeg radnog dana do 10:00 sati.

U prostorijama Ivakop d.o.o., Ivanić-Grad, na adresi Savska 50, Ivanić-Grad, dana 26.02.2024. godine u 10:00 sati započet će postupak javnog otvaranja ponuda za prvi krug javnog natječaja.

Ponude pristigle u sjedište zakupodavca izvan navedenog roka za podnošenje ponuda smatrat će se ponudama poslanim za drugi krug natječaja.

Svaki slijedeći krug otvaranja ponuda bit će svakog prvog četvrtka u mjesecu u 10:00 sati.

Uvjeti za davanje u zakup poslovnog prostora 

Pravo na podnošenje ponude imaju pravne i fizičke osobe koje imaju registriranu djelatnost u Republici Hrvatskoj ili registriranu podružnicu u Republici Hrvatskoj.
Poslovni prostor daje se u zakup u postojećem „VIĐENOM STANJU“, a kojeg svaki zainteresirani ponuditelj može razgledati svaki radni dan od 9:00 do 14:00 sati, uz prethodnu najavu na telefon 01/2888938.

Ulaganja u poslovni prostor
Zakupniku je radi privođenja prostora namjeni dozvoljeno ulagati u prostor na sljedeći način:

za ulaganja u rekonstrukciju postojećeg prostora na način da se obavljaju građevinski i tome slični radovi – zakupnik je obvezan izraditi dokumentaciju i ishoditi dozvole u skladu s propisima o građenju i prostornom uređenju te ishoditi prethodnu pisanu suglasnost zakupodavca
ulaganja u obnovu kao npr. bojanje zidova, promjena rasvjetnih tijela i sl., zakupnik može poduzeti bez suglasnosti zakupodavca
ulaganje u prilagodbu poslovnog prostora potrebnog za zadovoljavanje minimalnih tehničkih uvjeta za obavljanje djelatnosti obavit će zakupnik.

ULAGANJA ZAKUPNIKA U POSLOVNI PROSTOR ZA CIJELO VRIJEME TRAJANJA ZAKUPA NEMA UTJECAJA NA IZNOS ZAKUPNINE NITI ZAKUPNIK MOŽE IZNOS ULAGANJA KASNIJE POTRAŽIVATI OD ZAKUPODAVCA.

Način plaćanja

Zakupnik je dužan platiti zakupninu najkasnije do 15. u mjesecu za tekući mjesec, u iznosu prema ponudi, na IBAN Ivakop d.o.o., Ivanić-Grad, Savska 50, broj HR0423400091100065420 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d..

Prilikom sklapanja ugovora nužna je uplata pologa u visini dvije mjesečne zakupnine.

Obveza zakupnika

Osim zakupnine zakupnik se obvezuje plaćati sve tekuće troškove održavanja prostora te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja prostora (struja, voda, plin, telefon, internet, komunalna naknada i drugo) jer oni nisu uključeni u iznos mjeseče zakupnine. Isti se uplaćuju na IBAN zakupodavca najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Prije početka obavljanja djelatnosti u zakupljenom poslovnom prostoru, zakupnik je dužan o svom trošku ishoditi sve uvjete, suglasnosti te potrebnu dokumentaciju prema važećim propisima.

Zakupnik ne može poslovni prostor dati u podzakup bez prethodne pisane suglasnosti zakupodavca.

Zaključenje ugovora o zakupu

Ugovor o zakupu zaključit će se u roku od 10 dana od dana javnog otvaranja  ponuda.

Raskid ugovora o zakupu zbog nepridržavanja obveza iz ugovora

Ugovor o zakupu se raskida ukoliko zakupnik ne plati dvije rate zakupa uzastopno ili ne plati dvije rate režijskih i troškova tekućeg održavanja uzastopno (plin, voda, struja, smeće, komunalna naknada i sl.)

Sadržaj ponude

Ponuda sadrži: ime i prezime/naziv, adresu i OIB fizičke ili pravne osobe koja se natječe, jasno naznačen novčani iznos mjesečne zakupnine koja se nudi (brojkom i slovima (bez PDV-a)) i naznaku za koji poslovni prostor se nudi.

Ponuditelji su uz ponudu dužni dostaviti dokaze sposobnosti kako slijedi:

Izvadak iz sudskog ili Izvadak iz obrtnog registra ne stariji od 6 mjeseci od dana podnošenja ponude, iz kojih mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti
Ovjeren BON-2 ne stariji od 30 dana od dana objave ovog natječaja
Potvrdu izdanu od Porezne uprave o nepostojanju poreznog duga ili nepostojanju duga s osnove drugih javnih davanja
Potvrdu o statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članovima uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za osobe koje se pozivaju na pravo prvenstva iz toč IX. Natječaja.
Potvrdu o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata za osobe koje se pozivaju na pravo prvenstva iz toč. IX. Natječaja
Potvrdu o statusu dragovoljca iz Domovinskog rata za osobe koje se pozivaju na pravo prvenstva iz toč. IX. Natječaja
Potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata s navedenim vremenom sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske za osobe koje se pozivaju na pravo prvenstva iz toč. IX. Natječaja
Potvrdu da su djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, a pozivaju se na pravo prvenstva iz toč. IX. Natječaja
Potvrdu o osobama koji su korisnici obiteljske mirovine u smislu odredaba Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji nisu obuhvaćeni ranijim točkama Natječaja, a pozivaju se na pravo prvenstva iz toč. IX. Natječaja
Izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da u zakupu nemaju drugi poslovni prostor za fizičke osobe (obrtničku djelatnost) ili braniteljske zadruge koje su kao takve određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a pozivaju se na pravo prvenstva iz toč. IX. Natječaja

Kriterij odabira najpovoljnije ponude

Kriterij odabira najpovoljnije ponude, uz uvjet da ponuditelj zadovoljava uvjete natječaja, je najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

Neće se razmatrati ponude ponuditelja koji imaju neizmirenih dospjelih obveza prema Ivakop d.o.o., te ponude koje nisu potpune ili ne ispunjavaju ostale uvjete natječaja.

Pravo prvenstva pri sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora za fizičke osobe (obrtničku djelatnost) imaju osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ako ispunjavaju uvjete natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu, sklapanje ugovora ponudit će se redom prvom sljedećem ponuditelju koji je ponudio prvu nižu zakupninu.

Ukoliko pristignu dvije najbolje identične potpune ponude ponuditelja koje ispunjavaju uvjete natječaja, biti će izabrana ponuda koja je ranije pristigla.

Način i rok priopćavanja odabira 

Ponuditelji će o odabiru najpovoljnije ponude biti obaviješteni preporučenim pismom u roku od tri dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IVAKOP d.o.o., Ivanić-Grad ZADRŽAVA PRAVO NE ODABRATI NITI JEDNU PONUDU TE U TAKVOM SLUČAJU NEMA NIKAKVE OBVEZE PREMA PONUDITELJIMA.

Objava natječaja

Natječaj se objavljuje na web stranici www.ivakop.hr

Dodatne informacije mogu se dobiti u Ivakop d.o.o., Ivanić-Grad, Savska 50, tel: 01/2888-938, e-mail: [email protected].

ZA IVAKOP d.o.o.

Direktorica društva:
Sanja Radošević, dipl.oec.

Ivakop d.o.o., iz Ivanić-Grada, Savska ulica 50, raspisuje dana
09.01.2024. godine

NATJEČAJ
za radno mjesto: radnik na odvozu i sakupljanju otpada (1 izvršitelj)

Uvjeti koje mora ispunjavati kandidat:

završena osnovna škola
u obzir dolaze kandidati sa ili bez radnog iskustva

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme  uz naknadnu mogućnost zasnivanja stalnog radnog odnosa

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • svjedodžbu o završenoj školi
 • potvrdu HZMO-a kao dokaz o radnom stažu (ako kandidat ima radnog staža)

Nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjenju uvjeta potrebno je podnijeti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

IVAKOP d.o.o., Savska ulica 50, 10310 Ivanić-Grad, sa naznakom:

“Natječaj za radno mjesto: radnik na odvozu i sakupljanju otpada – ne otvaraj”

poštom ili osobnom predajom na urudžbeni zapisnik Ivakop d.o.o., a može se dostaviti i elektroničkom poštom na adresu [email protected]

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Ivakop d.o.o. može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Uprava Društva zadržava pravo poništenja natječaja i ne odabira niti jedne pristigle prijave na natječaj.

IVAKOP d.o.o.

Ivakop d.o.o., iz Ivanić-Grada, Savska ulica 50, raspisuje dana 17.11.2023. godine

NATJEČAJ
za radno mjesto: radnik na odvozu i sakupljanju otpada (1 izvršitelj)

Uvjeti koje mora ispunjavati kandidat:

 • završena osnovna škola
 • u obzir dolaze kandidati sa ili bez radnog iskustva

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme  uz naknadnu mogućnost zasnivanja stalnog radnog odnosa.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. životopis
 2. svjedodžbu o završenoj školi
 3. potvrdu HZMO-a kao dokaz o radnom stažu (ako kandidat ima radnog staža)

Nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjenju uvjeta potrebno je podnijeti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: IVAKOP d.o.o., Savska ulica 50, 10310 Ivanić-Grad, sa naznakom:

“Natječaj za radno mjesto: radnik na odvozu i sakupljanju otpada – ne otvaraj”

poštom ili osobnom predajom na urudžbeni zapisnik Ivakop d.o.o.,
a može se dostaviti i elektroničkom poštom na adresu [email protected]

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Ivakop d.o.o. može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Uprava Društva zadržava pravo poništenja natječaja i ne odabira niti jedne pristigle prijave na natječaj.

RADNO VRIJEME

Uprava:
pon. – pet. 07:00 – 15:00
subotom, nedjeljom i praznikom ne radimo

Odlagalište Tarno: tel.: 01 2899 212
Radno vrijeme
Ponedjeljak – petak: 07:00-16:00h
Subota: 07:00-15:00h

Reciklažno dvorište Tarno:
Radno vrijeme
Ponedjeljak – petak: 07:00-16:00h
Subota: 07:00-15:00h

KONTAKTI

Telefon: +385 1 2888 938
Fax: +385 1 2888 937
Služba za korisnike: +385 1 2888 936
E-mail: [email protected]

Uprava:
Savska 50, Ivanić-Grad

Odlagalište neopasnog otpada:
Tarno 13B, Ivanić-Grad

POSLOVNI PODACI

IBAN: HR0423400091100065420
OIB: 34845090946
MBS: 080227207

VLASNIŠTVO
Grad Ivanić-Grad 52,73%
Općina Križ 28,63%
Općina Kloštar Ivanić 18,64%

TEMELJNI KAPITAL: 3.222.000,00 kn

© Ivakop d.o.o. 2021.

Skip to content