OGLAS ZA PRODAJU OSNOVNOG SREDSTVA-VOZILA DRUŠTVA PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA

Predmet prodaje je:
teretno vozilo za sakupljanje otpada marke Bonetti FX 100/50 4×4 C-242975, sa nadogradnjom Atrik tip MS 35 zapremnine 5 m³ (mali smećar), godina proizvodnje 2009., registriran do 29.05.2019. godine, u voznom stanju, broj šasije: ZA9F1094511A90041, reg. oznake: ZG 8952 ER,
početna cijena: 25.000,00 kn bez PDV-a,

Pravo sudjelovanja po ovom oglasu imaju sve pravne i fizičke osobe.
Osnovno sredstvo iz točke 1. prodaje se po načelu „viđeno-kupljeno“ čime su isključene sve naknadne reklamacije i prigovori.

Porez i ostale troškove u svezi s prodajom i prijenosom plaća kupac.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici na adresu Ivakop d.o.o., Savska 50, 10310 Ivanić-Grad, s naznakom „Ponuda za kupnju vozila“.

Ponuda mora sadržavati:

  • ime i prezime-naziv, adresu, OIB i kontakt telefon ponuditelja,
  • ponuđenu cijenu vozila u kn koje ne može biti manje od početne cijene,
  • uvjete i način plaćanja.

Rok za podnošenje ponuda je 02.04.2022. godine do 14:00 sati.
Nepravovremene ponude (ponude koje do naznačenog roka za podnošenje ponuda nisu zaprimljene na urudžbeni zapisnik prodavatelja) neće se razmatrati.

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom. U slučaju da dvije ili više ponuda sadržavaju isti iznos ponuđene cijene, prednost za sklapanje ugovora imati će ona ponuda koja je ranije zaprimljena u Ivakop d.o.o., Savska 50, 10310 Ivanić-Grad
Ponuda se neće javno otvarati.

O rezultatima provedenog oglasa, svi sudionici biti će obaviješteni u roku od 15 (petnaest) dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja. Ukoliko odabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, sklapanje ugovora biti će ponuđeno slijedećem najpovoljnijem ponuditelju, bez raspisivanja novog oglasa.

Zainteresirani ponuditelji mogu razgledati vozilo koje je predmet prodaje, uz prethodnu najavu na e-mail Društva [email protected]
Ivakop d.o.o. pridržava pravo poništenja ovog oglasa, te nije obavezan prihvatiti nijednu ponudu, bez  posebnog obrazloženja ponuditeljima.