Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom jedinice lokalne samouprave trebale su do 1. veljače donijeti Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, što su naše tri jedinice lokalne samouprave, Grad Ivanić-Grad i Općine Križ i Kloštar Ivanić na svojim zadnjim sjednicama vijeća i donijele (Odluke možete pogledati pod Dokumenti), a javnu uslugu će provoditi komunalno društvo Ivakop.

Uredba definira odvojeno prikupljanje otpada i obvezu odvojene primopredaje svih frakcija otpada, a sustav prikupljanja se mora ustrojiti na način da se otpad odvaja na kućnom pragu, omogući građanima na što više lokacija odvojeno prikupljanje otpada na zelenim otocima i korištenje fiksnih i mobilnog reciklažnog dvorišta.

Odluke o načinu pružanja javne usluge koje su donijele JLS propisuju uvjete za pojedinačno korištenje javne usluge, dokaz izvršenja usluge (tzv.čipiranje kanti), sustav digitalne evidencije, odredbu o cijeni minimalne javne usluge te ugovornu kaznu.

Prema hodogramu aktivnosti novu cijenu usluge odvoza otpada od korisnika treba definirati do 1. ožujka 2018., do 1. svibnja 2018. treba ustrojiti digitalni sustav evidencije, a do 1. studenoga završiti čipiranje zelenih kanti za miješani komunalni otpad.

S 1. studenim 2018. bi započela primjena novog sustava prikupljanja i primjena novog cjenika.

Svrha sustava sakupljanja komunalnog otpada je osiguranje korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te poticanje na odvojenu predaju otpada, kako bi se ispunila obveza Hrvatske da osigura odvojeno sakupljanje i recikliranje otpadnog papira, metala, plastike i stakla te posebnih kategorija otpada i tako smanjila količina otpada koji se zbrinjava odlaganjem na odlagališta.
Obveze Republike Hrvatske prema Europskoj uniji su zabrana odlaganja neobrađenog otpada te do 2020. osigurati pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje 50 posto papira, metala, stakla i plastike. Ako to ne učinimo, nakon 2020. možemo očekivati penale, koji će se prema zakonu, decentralizirati na lokalne jedinice koje nisu ispunile svoje obaveze.

Ivakop će intenzivno raditi na edukaciji i informiranju svih kategorija stanovništva o novom sustavu prikupljanja otpada, a istovremeno sudjelovati u procesima investiranja u potrebnu infrastrukturu koja je preduvjet za funkcioniranje sustava koristeći sve raspoložive izvore financiranja, a prvenstveno one iz strukturnih fondova EU koji su namijenjeni investiranju u komunalnu infrastrukturu.