Skupština Zagrebačke županije prihvatila je sporazum o suradnji s Gradom Zagrebom i Zagrebačkim centrom za gospodarenje otpadom d.o.o. na pripremi projekta Centar za gospodarenje otpadom Zagreb.

Ovim sporazumom je utvrđeno da će budući centar biti na području Grada Zagreba te da će se sadržaj i tehnologija obrade, kao i način zbrinjavanja otpada unutar Centra za gospodarenje otpadom definirati studijom izvedivosti. Također, studijom će se definirati broj pretovarnih stanica, veličina te makro i mikro lokacije.

Sporazum slijedi smjernice koje su utvrđene Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom te lokalnim Planovima gospodarenja otpadom.

Aktivnosti koje komunalno društvo Ivakop poduzima, a koje se tiču sanacije odlagališta otpada Tarno, suradnja s vlasnicima te aktivnosti na informiranju i educiranju korisnika o odvojenom sakupljanju otpada, dio su obveza koje su komunalna društva dužna provesti kako bi što pripremljeniji dočekali početak rada budućeg Centra za gospodarenje otpadom.