Odlukom o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i BKO koja je usvojena na Općinskom vijeću Općine Križ i Općinskom vijeću Općine Kloštar Ivanić, a na dnevnom redu Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada biti će početkom studenog 2018., produžen je rok ispunjenja tehničko-tehnoloških uvjeta odvoza i naplate otpada do 31.12.2019.

Do tog roka prikupljanje otpada kao i obračun i naplata otpada vršiti će se prema dosadašnjem načinu prikupljanja, obračuna i naplate. Da bi novi sustav prikupljanja otpada mogao profunkcionirati potrebito je u osnovnom ostvariti slijedeće tehničko – tehnološke uvjete: nabaviti i podijeliti korisnicima usluge odgovarajuće spremnike za otpad, osigurati potreban broj vozila za odvojeno prikupljanje otpada, ustrojiti mobilno reciklažno dvorište i dovršiti ugradnju sustava za elektroničku evidenciju odvoza otpada od korisnika koja je u tijeku i u visokoj fazi izvršenosti. Kako sve navedeno zahtjeva značajna financijska sredstva, a da bi se izbjeglo znatno povećanje cijena usluge korisnicima, davatelj usluge samostalno ili putem JLS-a, gdje god je to moguće, participira po pozivima za sufinanciranje koje objavljuje FZOEU i MZOE. Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada je u tijeku, za isto su potpisani odgovarajući ugovori između JLS-a i FZOEU, prema informacijama koje smo dobili iz FZOEU,
koji provodi postupak za sve davatelje usluge s područja RH, isporuka spremnika očekuje se u drugoj polovici 2019. godine. Što se tiče komunalnih vozila za prikupljanje otpada davatelj usluga je proveo postupak javne nabave za jedan kamion smećar te je putem MZOE prijavljen iskaz interesa za još dva komunalna vozila koja su nam nužna kako bi mogli započeti s novim sustavom prikupljanja otpada. Objava javnog poziva za sufinanciranja nabave komunalnih vozila očekuje se do kraja 2018. godine. U planu je i raspisivanje javnog poziva za sufinanciranje nabave mobilnih reciklažnih dvorišta i ugradnju sustava za elektroničku evidenciju odvoza otpada – vrijeme objave tih poziva još nije poznato. Temeljem navedenog bilo je nužno prolongirati rok početka primjene prikupljanja, obračuna i naplate novog sustava prikupljanja otpada.

Zahvaljujemo na razumijevanju.