U sklopu javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za Odlagalište otpada „Tarno“ održano je javno izlaganje u u Ivanić-Gradu, u Spomen domu Alojza Vulinca na dan 30.07.2015. godine, s početkom  u 14 sati. Na javnom izlaganju bili su prisutni: predstavnici operatera tvrtke Ivakop  d.o.o., predstavnici ovlaštenika tvrtke Institut IGH d.d. i predstavnik Grada Ivanić-Grada.

Podnositelj zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje, Odlagalište
otpada „Tarno” – tvrtka Ivakop d.o.o. obveznik je ishođenja Rješenja o okolišnoj dozvoli
prema Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine”, br. 80/13) i Uredbi o okolišnoj dozvoli
(„Narodne novine”, br. 08/14).

U nastavku je sadržaj javnog izlaganja koje je usmeno predstavljeno od strane predstavnika ovlaštenika tvrtke IGH d.d., izrađivača stručne podloge zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole.

Uvod
– Sukladno Prilogu I. Uredbe o okolišnoj dozvoli, Odlagalište otpada „Tarno” spada pod
djelatnost 5. Gospodarenje otpadom (5.4. Odlagališta otpada sukladno definiciji prema
posebnom propisu, na koja se odlaze više od 10 tona otpada na dan ili imaju ukupni
kapacitet preko 25000 tona, osim odlagališta inertnog otpada) kojom se mogu
prouzročiti emisije kojima se onečišćuje zrak, vode i tlo.
– Za ishođenje okolišne dozvole za predmetno postrojenje, ovlaštenik Institut IGH d.d.
izradio je Stručnu podlogu zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole za postojeće
postrojenje Odlagalište otpada „Tarno” u Ivanić-Gradu.

Rješenje o okolišnoj dozvoli
– „Okolišna dozvola” je dozvola za rad postrojenja u pisanom obliku koja se izdaje
temeljem jedinstvenog postupka utvrđivanja mjera zaštite okoliša kako je propisano
odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine”, br. 80/13).
– Dokument koji objedinjuje sve važne podatke o postrojenju, osigurava cjelovit uvid u
njegov rad, utjecaj na okoliš, kao i mogući utjecaj na ljudsko zdravlje te se njime
osigurava cjelovit pristup sprječavanju i nadzoru onečišćenja, visoka razina zaštite
okoliša uz primjenu najboljih raspoloživih tehnika te se propisuju uvjeti za
sprječavanje značajnog onečišćenja okoliša.
-Najbolje raspoložive tehnike (NRT) su najnaprednija faza u razvoju aktivnosti i
njihovih načina rada, što pokazuje kolika je praktična primjenjivost pojedinih tehnika
kao osnova za granične vrijednosti emisije i ostale uvjete dozvole koji su osmišljeni
kako bi spriječili i, gdje to nije izvedivo, smanjili emisije i utjecaj na okoliš u cijelosti.

 

Sažetak postupka koji se provodi

 1. Izrada zahtjeva
 2. Provjera urednosti predanog zahtjeva
 3. Informiranje javnosti o javnoj raspravi
 4. Javna rasprava

-javni uvid

-javno izlaganje

 1. Razmatranje mišljenja, primjedbi i prijedloga javnosti, priprema odgovora
 2. Priprema nacrta dozvole
 3. Nacrt dozvole na javnom uvidu
 4. Informiranje o rješenju o okolišnoj dozvoli

 

Osnovni podaci o lokaciji postrojenja

Odlagalište otpada „Tarno“ nalazi se u Zagrebačkoj županiji, na području Grada Ivanić-Grada, oko 4500 m sjeverozapadno od centra Ivanić-Grada te udaljeno oko 550 m zračne linije od najbližih kuća unutar naselja Tarno. Lokacija odlagališta smještena je na k.č.br.9/1, k.o. Lepšić.

Ne nalazi se na području zaštićenih prirodnih vrijednosti niti na području ekološke mreže.

Lokacija odlagališta nalazi se izvan zona sanitarne zaštite i izvan vodonosnog područja.

Odlagalište otpada „Tarno“ je uređeno odlagalište neopasnog otpada koje se kontinuirano sanira i koristi od 1990. godine, a na koje se odlaže neopasan otpad sakupljen s područja Grada Ivanić-Grada te Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić.

Ukupni kapacitet odlagališta je 166 000 m³ otpada.

 

Stručna podloga zahtjeva

Opis postrojenja – postojeće stanje
– Na odlagalištu otpada „Tarno” provode se postupci odlaganja neopasnog otpada te odvajanje i privremeno skladištenje posebnih kategorija otpada.
– Tehnologija odlaganja otpada uključuje: istresanje otpada na radnu površinu, rasprostiranje
otpada u slojeve, zbijanje otpada te prekrivanje otpada inertnim materijalom.
– Trenutno se odlagalište sastoji od 5 ploha od kojih su plohe 1 -4 zatvorene i prekrivene
gornjim brtvenim sustavom te imaju izveden sustav za otplinjavanje, a ploha 5 je otvorena i
na nju se trenutno odlaže otpad.
–  Plohe 1 -5 imaju izgrađen donji brtveni sustav i sustav prikupljanja i odvodnje procjednih
voda.

– Ostale tehnički povezane aktivnosti koje se odvijaju unutar granica odlagališta uključuju:
– Ulazno – izlaznu zonu,
– Reciklažno dvorište,
– Sustave za prikupljanje otpadnih voda (procjednih voda, oborinskih voda sa saniranih
ploha odlagališta, tehnoloških otpadnih voda od pranja vozila, oborinskih voda s
manipulativnih površina te reciklažnog dvorišta te sanitarnih otpadnih voda iz objekta za
zaposlene),
– Sustav za prikupljanje odlagališnog plina – sustav pasivnog otplinjavanja od 14 plinskih
bunara međusobno povezanih HDPE cijevima spojenim na baklju.

 

Opis aktivnosti s težištem na utjecaj na okoliš te korištenje resursa i stvaranje emisija

– Korištene tehnike i analiza postrojenja u odnosu na NRT te dokumenti koji se primjenjuju pri određivanju uvjeta:

 • “Directive 99/31 /EC on the landfill of waste”(Direktiva o odlagalištima otpada 99/31 /EC)     travanj, 1999.

 

 • Bat Guidance Note On Best Available Techniques for the Waste Sector Landfill Activities  (Smjernice za najbolje raspoložive tehnike za sektor otpada: aktivnosti odlaganja) prosinac, 2011.

 

 • Odluka Vijeća 2003/33/EZ kojom se utvrđuju kriteriji i postupci za prihvat otpada na odlagališta sukladno članku 16. i Prilogu II. Direktivi 1999/31 /EZ 16.01.2003.
 • Kriteriji za utvrđivanje najboljih raspoloživih tehnika Priloga III. Uredbe o okolišnoj dozvoli (“Narodne novine” broj 8/14) 24. 01.2014.

– Provedenom analizom utvrđeno je da odlagalište radi u skladu s NRT, a dovršetak sanacije i rekonstrukcije potrebno je provesti sukladno faznoj dinamici prema projektnoj dokumentaciji
sanacije i rekonstrukcije odlagališta kako bi odlagalište radilo u potpunosti u skladu s najbolje
raspoloživim tehnikama.
– Fazna sanacija uključuje opremanje postojećeg reciklažnog dvorišta novom komunalnom
opremom te nadstrešnicom za smještaj dijela komunalne opreme, izvedbu temeljnog brtvenog sustava nove plohe 6 uključivo sustav za sakupljanje i odvodnju procjednih voda te izgradnju prekrivnog brtvenog sustava i sustav otplinjavanja plohe 5 i 6.

 

Nadzor emisija u okoliš

– Mjerenje parametara procjednih voda 4x godišnje;
– Mjerenje koncentracije odlagališnih plinova u zrak 4x godišnje na 14 plinskih bunara;
– Mjerenje parametara podzemne vode na 6 piezometara 4x godišnje (svaka 3 mjeseca).
– Planira se mjerenje parametara oborinskih otpadnih voda sa saniranih odlagališnih
površina 1 x godišnje putem kontrolnog okna koje će se izvesti prije ispusta u potok
Mrtvečinu.
– Nakon zatvaranja odlagališta , narednih 30 godina provoditi će se praćenje meteoroloških
parametara i emisija u okoliš (zrak, vode i tlo) sukladno Pravilniku o načinima i uvjetima
odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada („Narodne novine”,
br. 117/07, 111/11, 17/13 i 62/13) odnosno uvjetima nadležnih tijela.
– Odlagalište otpada „Tarno” mora biti sanirano i zatvoreno do roka 31 .12.2018.g., odnosno
godinu dana od dana puštanja u rad centra za gospodarenje otpadom Zagrebačke županije.

 

Sudionici u postupku
– MZOIP pribavlja mišljenja nadležnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima koja
analiziraju Stručnu podlogu zahtjeva i daju svoje mišljenje u pisanom obliku na propisanom
predlošku.
-Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima u postupku ishođenja okolišne dozvole su:
– Ministarstvo poljoprivrede:
– Uprava vodnoga gospodarstva
– Ministarstvo zdravlja:
– Uprava za sanitarnu inspekciju
– Ministarstvo zaštite okoliša i prirode:
– Uprava za zaštitu prirode,
– Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom,
– Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora.
– Razmatranje i preispitivanje pribavljenih mišljenja na uvjete dozvole provodi se tijekom
postupka utvrđivanja uvjeta okolišne dozvole do izrade nacrta dozvole.

 
Zaključak

– U Rješenju o okolišnoj dozvoli utvrditi će se uvjeti dozvole u obliku Knjige uvjeta okolišne dozvole koja je sastavni dio Rješenja.
– Uvjeti okolišne dozvole biti će utvrđeni na temelju zaključaka o NRT-ima,kriterija za određivanje NRT-a propisanih Prilogom III. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine”, br. 8/14), pribavljenih mišljenja nadležnih tijela koja sudjeluju u postupku te razmotrenih mišljenja, primjedbi i prijedlogajavnosti, a biti će uobličene u obliku mjera zaštite okoliša koje će operater morati poštivati nakon ishođenja Rješenja.
– Sve navedeno u opisu sanacije i rekonstrukcije te korištenja i zatvaranja odlagališta biti će sadržano u Rješenju o okolišnoj dozvoli, knjizi uvjeta okolišne dozvole pod opisom postrojenja i popisom aktivnosti u postrojenju koje potpadaju pod obveze iz Rješenja.