Nakon provedenog postupka javne nabave te sklopljenih ugovora o građenju i nadzorima na odlagalištu neopasnog otpada Tarno započinju radovi na projektu Sanacije odlagališta otpada Tarno, Etape 1 – Faze 2, odnosno na izgradnji temeljnog brtvenog sustava plohe 6 i pratećih objekata i sustava.

Ova faza sanacije obuhvaća pripremne radove na izgradnji temeljnog brtvenog sustava buduće plohe 6 sa pratećim objektima i sustavima. Ukupna vrijednost investicije iznosi 950.548,50 kn bez PDV-a, od čega 60% sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Preostali dio sufinanciraju suvlasnici društva u omjerima jednakima udjelu u vlasništvu. Grad Ivanić-Grad radove će sufinancirati sa 190.109,70 kn, Općina Križ sa 114.065,82 kn a Općina Kloštar Ivanić sa 76.043,88 kn.

Otkada je uvedena primarna selekcija otpada na kućnom pragu prosječna količina komunalnog otpada koji se odlaže kontinuirano opada, te trenutna količina komunalnog otpada koji se godišnje zbrine iznosi oko 5.000 tona. Dodjelom besplatnih kompostera u sklopu kampanje Kompostiranje u vlastitom vrtu i otvaranjem reciklažnih dvorišta u Općini Kloštar Ivanić i Križ te u budućem razdoblju i u Gradu Ivanić Gradu, očekujemo da će se prosječna količina koja se zbrinjava dodatno smanjiti.

Ukupni kapacitet odlagališta Tarno je 165.000 m3 na 6 ploha. Plohe 1 – 4 su popunjene i na njima je do sada odloženo 130.000 tona otpada. Trenutno je u eksploataciji ploha 5 čiji preostali kapacitet iznosi cca 2.500 tona. Izgradnjom plohe 6 dobiti će se dodatnih 25.000 m3 prostora za odlaganje , tj. za cca 20.000 tona otpada.

Navedena faza projekta sanacije odlagališta Tarno uključuje predmetnu izgradnju plohe 6 čime će se proširiti kapacitet. To je prijelazno rješenje do izgradnje budućeg Centra za gospodarenje otpadom što je predviđeno Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske u razdoblju 2017. – 2022.