Ivakop i ove godine organizira besplatan odvoz glomaznog otpada s obračunskog mjesta korisnika usluge, i to u razdoblju od 01. travnja do 30. lipnja na području Grada Ivanić-Grada i od 01. rujna do 30. studenog na području Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić.

Korisnici će ovog puta do 22. ožujka moći prijaviti odvoz putem web aplikacije na našoj internet stranici, ili nam osobno dostaviti ispunjeni obrazac priložen uz račune za siječanj. Prijavu je moguće uputiti i:

  • poštom na adresu sjedišta društva Ivakop d.o.o., Savska 50, 10310 Ivanić-Grad
  • faksom – na broj 01/2888 937
  • telefonski – na broj 01/2888 938
  • e-mailom – [email protected]

Molimo Vas da prilikom prijave obavezno navedete Vaš broj telefona, te po mogućnosti Vašu e-mail adresu kako bi Vas mogli kontaktirati i dogovoriti točan termin odvoza glomaznog otpada.

Svoj glomazni otpad odložite unutar dvorišta, u blizini ulaza u dvorište, dostupno vozilu za sakupljanje otpada do 7 sati ujutro, na dan odvoza. Volumen otpada ne smije biti veći od 3 m³.

Molimo Vas da s glomaznim otpadom ne odlažete:
građevinski otpad, salonitne ploče, komunalni i sitni otpad, tekući otpad, opasni otpad, otpad iz gospodarske djelatnosti, gume, elektroničke i električne aparate i uređaje.

Sve ono što ne pripada glomaznom otpadu neće biti odvezeno, a popis vrsta predmeta i tvari koji se smatraju glomaznim otpadom možete pronaći u Naputku o glomaznom otpadu (NN 79/2015) na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_79_1534.html

KORISNICI U STAMBENIM ZGRADAMA (kolektivna domaćinstva)

Ukoliko stanujete u stambenoj zgradi, niste dužni prijaviti odvoz glomaznog otpada, a svoj glomazni otpad odložite u posebne spremnike koji će biti postavljeni u blizini vaše stambene zgrade i to prema sljedećem rasporedu:

Žeravinec 01.04. – 03.04.
Vulinčeva, Vukovarska, Školska i Ulica ruža 04.04. – 07.04.
Dubrovačka, Omladinska i Ulica kralja Tomislava 08.04. – 10.04.
Savska, Eduarda Babića i Šiftarova ulica 11.04. – 14.04.
Kundekova i Ulica slobode 15.04. – 17.04.
Deželićeva, Sajmišna, P. Pavunića i Naftaplinska ulica (Graberje Ivanićko) 18.04. – 22.04.

Zabranjeno je odlaganje glomaznog otpada na javnoj površini!

Detalje odvoza glomaznog otpada s područja Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić objavit ćemo naknadno i na vrijeme, odnosno prije predviđenog odvoza s njihovog područja. Stoga molimo da se do 22. ožujka za odvoz glomaznog otpada prijavljuju isključivo korisnici s područja Grada Ivanić-Grada.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na:

telefon: 01/ 2888 938
e-mail : [email protected]