Temeljem članka 160. stavka 1. i članka 166. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13), članka 13. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08), i članka 16. stavka 2. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 8/14) u postupku ishođenja okolišne dozvole za odlagalište otpada „Tarno“ Ivanić-Grad, operatera Ivakop d.o.o. iz Ivanić-Grada, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode dana 15. lipnja 2015. godine donosi Odluku (KLASA: UP/I-351-03/15-02/15, URBROJ: 517-06-2-2-1-15-10) o upućivanju na javnu raspravu

STRUČNE PODLOGE ZA ISHOĐENJE OKOLIŠNE DOZVOLE ZA ODLAGALIŠTE OTPADA TARNO U GRADU IVANIĆ-GRADU

1. Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada Tarno u Gradu Ivanić-Gradu (u daljnjem tekstu: Stručna podloga), stavlja se na javnu raspravu u Gradu Ivanić-Gradu.
2. Javna rasprava započinje u ponedjeljak 20. srpnja 2015. godine i trajat će do utorka 18. kolovoza 2015. godine. Uvid u Stručnu podlogu u sklopu javne rasprave bit će moguć u prostoru gradske uprave Grada Ivanić-Grada u Ivanić-Gradu, Park hrvatskih branitelja 1, soba br. 3, u vremenu 08,00 do 13,00 h svakim radnim danom. Na mjestu javne rasprave biti će izložen jedna Stručna podloga i tri ne-tehnička sažetka za informiranje javnosti. Sažetak stručne podloge će biti objavljen javnosti i zainteresiranoj javnosti na internetskoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr).
3. Predstavljanje Stručne podloge održat će se u četvrtak, 30.07.2015. godine s početkom u 14,00 u Spomen domu Alojza Vulinca, Beliceva 1 u Ivanić-Gradu.
4. Javnu raspravu i predstavljanje Stručne podloge provodi Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje Grada Ivanić-Grada u Ivanić-Gradu, Park hrvatskih branitelja 1.
5. Do zaključivanja javne rasprave mišljenja, prijedlozi i primjedbe o Stručnoj podlozi mogu se upisivati u knjigu primjedbi na mjestu javne rasprave. Pisane primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti zaključno sa zadnjim danom javne rasprave na adresu upravnog odjela iz točke 4. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Stručna podloga, ne-tehnički sašetak

I.E.