Zbog usklađenja sa Zakonom o gospodarenju otpadom obavještavamo vas kako će od 1. listopada 2022. godine na snagu stupiti novi Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić.

Cijena javne usluge odvoza za sve korisnike sastoji  se od zbroja cijene obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio) i cijene javne usluge za količinu preuzetog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio cijene).

U novu cijenu ulaze sve usluge koje pružamo korisnicima – odvoz kante za miješani komunalni otpad, papir i plastiku, biootpad, odvoz glomaznog otpada jednom godišnje, deponiranje otpada na reciklažnim dvorištima, dodjela kompostera korisnicima, educiranje stanovništva te ulaganje u opremu i infrastrukturu.