IVAKOP d.o.o.

 


KOMUNALNI OTPAD

Komunalni otpad je otpad iz kućanstava, te otpad iz proizvodne i / ili uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava. Građani i poduzeća mogu komunalni otpad odložiti na odlagalište Tarno, uz naknadu prema važećem cjeniku.

GRAĐEVINSKI OTPAD

Građevinski otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne oporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao. Građevinski otpad uključuje otpad od iskopa – zemlju, šljunak, pijesak bez drugog otpada, lomljeni materijal, šutu i slično. Razvrstani građevinski otpad građani i poduzeća mogu odložiti na odlagalište Tarno, uz naknadu prema važećem cjeniku.
Na odlagalištu Tarno nije dozvoljeno odlaganje nerazvrstanog građevinskog otpada.

METALNI GLOMAZNI OTPAD (ne uključuje elektronski i električni otpad i otpadna vozila)

Građani i poduzeća mogu sav svoj metalni otpad odložiti na za to predviđeno mjesto na odlagalištu Tarno, bez naknade.

ELEKTRIČNI I ELEKTRONIČKI OTPAD

Električni i elektronički otpad su proizvodi koji za svoje pravilno djelovanje ovisni o električnoj energiji ili EM poljima, kao i oprema za proizvodnju, prijenos i mjerenje struje ili jakosti elektromagnetskog polja i namijenjena je korištenju pri naponu koji ne prelazi 1000 V za izmjeničnu i 1500 V za istosmjernu struju.
Obuhvaća otpadnu električnu i elektroničku opremu uključujući sklopove i sastavne dijelove.

Zbrinjavanje EE otpada:
Otpadni EE uređaji i oprema mase veće od 30 kg (bijela tehnika, perilice, hladnjaci, štednjaci, bojleri...)
- pozivom na tel. 0800 444 110 (08-16 sati)
- preko portala www.eeotpad.com
- SMS-om na 098/444 110
- e-mailom : prijava@eeotpad.com

Ovlašteni sakupljači na poziv dolaze u kuću ili poslovni prostor, a kod preuzimanja velikog EE otpada u domaćinstvima, ovlašteni sakupljač preuzet će bez naknade i ostali manji EE otpad (televizore, kompjutere, glačala, bušilice, radioaparate).
EE otpad koji se predaje skupljaču mora biti u stanju iz kojeg je vidljivo da nije prethodno rastavljan radi vađenja zasebnih komponenti.
Odlaganje EE otpada na odlagalištu Tarno nije dozvoljeno.

OTPADNE GUME

Ova grupa otpada uključuje gume za motorna vozila i letjelice.
Građanima će pri kupnji novih, stare gume preuzeti vulkanizeri i prodavatelji.
Također mogu građani, u dogovoru s vulkanizerom, bez naknade zbrinuti manje količine nagomilanih otpadnih guma.
Pravilnik ne propisuje naknade, tj. ovlašteni skupljači ne preuzimaju otpadne gume od građana uz isplatu naknade, pa se takve akcije neće organizirati.
Apelira se na građane da ne skupljaju otpadne gume jer predstavljaju opasnost za okoliš.
Odlaganje otpadnih guma na odlagalištu Tarno nije dozvoljeno.

OTPADNE BATERIJE I AKUMULATORI

Prodavatelj je dužan (bez naknade) preuzimati otpadne baterije i akumulatore kakve imaju u svom prodajnom programu bez obzira na proizvođača uključujući otpadne baterije i akumulatore koji mogu biti sastavni dijelovi uređaja koji prodaje ili servisira.
Odlaganje otpadnih baterija i akumulatora na odlagalištu Tarno nije dozvoljeno.

AMBALAŽNI OTPAD

Ambalažni otpad uključuje PET ambalažu, staklene boce za jednokratnu upotrebu, Al i Fe limenke, zapremine veće od 0,2 l.
Građani svoj ambalažni otpad mogu predati u većim trgovinama na našem području (Konzum, Idis, Klas, Plodine...) uz naknadu od 0,50 kn po jedinici ambalaže.
Uvjeti oko prisutnosti čepa na ambalaži, etikete, stisnutosti ambalaže i sl.razlikuju se ovisno o mjestu predaje ambalaže.
Poduzeće Ivakop d.o.o. ne vrši otkup ambalažnog otpada.

OTPADNA VOZILA

Uključuje motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjedala vozača imaju još najviše 8 sjedala, teretna motorna vozila max. dopuštene mase do 3,5 t i motorna vozila na 3 kotača osim motornih tricikala.
Građani svoja otpadna vozila mogu zbrinuti kod ovlaštenih sakupljača, kod tvrtki C.I.O.S. i CE-ZA-R na adresama:
- Zagreb, J. Lončara 15 (tel. 01/3442-999)
- Sisak, B. Adžije 19 (tel. 044/730-209)
- Kutina, Željeznička 15 (tel.044/625-445)

Visina naknade :
- 0,40 kn/kg(PDV uključen) za otpadna vozila koje je posjednik sam predao u privremeno skladište sakupljača
- 0,10 kn/kg ukoliko je posjednik pozvao sakupljača da vozilo odveze

AZBESTNI OTPAD I OPASNE VRSTE OTPADA

Odlaganje azbestnog otpada kao i opasnih vrsta otpada na odlagalištu Tarno nije dozvoljeno.
Sakupljanje, skladištenje i obradu azbestnog otpada, kao i otpadnih ulja, istrošenih kiselina i lužina, tla onečišćenih ugljikovodicima i sl. opasnog otpada na našem području vrši tvrtka AEKS d.o.o.

 
 
design  hosting